Fundación Sunt Lacrimae

Avís legal

Aquest lloc web és propietat de la Fundació SUNT LACRIMAE i és només per a fins informatius. L’accés a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús:

1. Titularitat del lloc web.

El nom de domini www.suntlacrimae.org , està registrat a favor de la Fundació SUNT LACRIMAE, amb CIF G-02715449 i domicili en C/ Santa Maria, 1 08500 VIC (Barcelona). 

2. Normes d’ús de la web.

Qui accedeixi i utilitzi aquest lloc web tindrà la consideració d’usuari. L’usuari, pel mer fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

Queda prohibit publicar en aquest lloc web, en els nostres blogs, i altres eines de participació de continguts que violin els següents principis:

a. La salvaguarda de l’ordre públic, la recerca penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.

c. El respecte a la dignitat de la persona i el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

d. La protecció de la joventut i la infància.

e. El respecte a l’autonomia de la voluntat de la part afectada.

f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.

g. I en general, el respecte a la legislació vigent.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE ofereix a través de les seves pàgines web i eines de participació; però no limitat a, també es compromet a no utilitzar-los per a:

a. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

b. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

La FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones i, especialment, contra els interessos de la joventut, la infància o les persones vulnerables; l’ordre públic o la seguretat o que, no siguin adequats per a la seva publicació a criteri de la mateixa Fundació.

En qualsevol cas, la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE no es fa responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3. Propietat intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquesta. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, difusió, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense la prèvia autorització expressa de la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE. Així mateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei.

Les fotografies i vídeos publicats a través de la web han estat gravats amb l’autorització expressa de les persones que allí apareixen. Recordem als interessats que pot posar-se en contacte en l’adreça de correu info@deldoloralagracia.org per a revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment.

4. Actualització i modificació del lloc web.

La FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

La FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del seu control. LA FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE no garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers dels usuaris d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, i no es fa responsable dels danys i perjudicis que poguessin produir-se per aquests motius. Així mateix, no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada quan provingui de fonts de tercers.

LA FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE es reserva la reserva per a exercir les accions legals corresponents contra els qui incumbien les presents condicions.

6. Tractament de dades d’usuari.

Quan l’usuari facilita les seves dades personals a través dels nostres correus electrònics o formularis de contacte, està autoritzant expressament la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE a tractar les seves Dades Personals amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds de serveis. La FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE no cedirà ni comunicarà a tercers les dades recaptades sense el previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar el servei que l’usuari ens ha sol·licitat. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat, així com qualsevol altre que li reconegui la legislació vigent, dirigint-se per escrit la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, Protecció de Dades de Caràcter Personal, a l’adreça de correu electrònic @.

7. Ús de cookies.

Aquest lloc web únicament utilitza cookies tècniques perquè l’usuari pugui visualitzar correctament els bàners proporcionats en la pàgina. Pot consultar la nostra política de cookies en el següent enllaç.

8. Legislació aplicable i jurisdicció.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades dels continguts d’aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Els usuaris d’aquest lloc web són conscients de tot l’exposat i l’accepten voluntàriament.