Fundación Sunt Lacrimae

Política de privacitat

En FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE estem compromesos amb la protecció de la seva privacitat. Per això, tractem les seves dades i informació personal d’acord amb aquesta Política de Privacitat i de conformitat amb el Decret General de la Conferència Episcopal Espanyola, sobre la protecció de dades de l’Església Catòlica a Espanya, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades o “RGPD”), i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (“LOPD-*GDD”) i resta de normativa de desenvolupament.

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a totes les activitats dutes a terme per la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE.

En facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

1. Responsable del tractament de dades personals

Responsable: FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE

Adreça postal: C/ Santa Maria, 1 08500 – Vic (Barcelona)

Contacte protecció de dades: FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE

Adreça postal: C/Santa Maria, 1 (08500) – Vic (Barcelona)

Correu electrònic: noemisuntlacrimae@gmail.com

2. Dades personals i categories especials de dades personals

Les dades personals són tota informació sobre una persona física identificada o identificable (l'”interessat”), com per exemple el nom, l’adreça, el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic. Les categories especials de dades personals són un subgrup de dades personals que revelen l’origen ètnic o racial, les conviccions religioses o filosòfiques, l’orientació sexual, la informació mèdica o de salut o l’afiliació sindical, entre altres. Les dades personals (o dades) constitueixen qualsevol informació relacionada amb una persona física, identificada o identificable, fins i tot de manera indirecta, per referència a qualsevol altra informació, inclòs un número d’identificació personal.

3. Dades personals que recollim i finalitats del tractament

3.1 Sol·licitud de dades personals

Les dades personals que podríem sol·licitar-li comprenen les seves dades de contacte (per exemple, nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, entre altres), dades identificatives (per exemple, número de document nacional d’identitat, NIE o passaport, entre altres), o qualssevol altres que siguin necessaris per a complir les finalitats exposades en aquesta Política de Privacitat. Si recopilem dades personals de categoria especial sobre vostè, l’informarem d’això, li sol·licitarem el seu consentiment exprés per al tractament quan sigui necessari de conformitat amb la normativa d’aplicació i l’informarem de les seves finalitats.

És possible que durant la relació que mantingui amb la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE es recopilin altres dades de caràcter personal, i en aquest cas se li sol·licitarà el seu consentiment i se l’informarà, entre altres, del tractament a efectuar, la finalitat, la legitimació del tractament i dels drets que li assisteixen en relació amb les seves dades personals.

Altres dades personals recopilades poden estar indicades en altres seccions d’aquesta Política de Privacitat o mitjançant textos informatius que es mostren en el moment de la recollida d’aquestes dades.

Les dades personals poden ser facilitades directament per l’usuari o recopilats automàticament durant l’ús de la Web.

3.2 Finalitats del tractament

FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE recopila les seves dades personals amb diverses finalitats, segons les dades es refereixin a beneficiaris dels seus serveis, clients, proveïdors, empleats o tercers.

Les dades personals dels beneficiaris dels serveis de la Fundació són únicament tractats per al desenvolupament d’aquests serveis propis de la Fundació SUNT LACRIMAE. Qualsevol ús de les dades personals diferent dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals.

En el cas de dades personals dels beneficiaris, potencials beneficiaris o proveïdors, la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE els recull i tracta amb la finalitat de gestionar les propostes de serveis i la relació comercial, professional o de serveis amb ells.

En el cas de les dades personals d’empleats, col·laboradors o voluntaris de FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, la recollida i tractament de les dades es realitza amb la finalitat de donar compliment i gestionar la relació laboral, professional o de voluntariat i d’atendre les activitats de FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, incloent-hi l’administració de personal, la prevenció de riscos laborals, l’enviament de comunicacions generals o personals, incloses les relacionades amb les informacions docents o cursos de FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, la gestió de premis o reconeixements, subvencions. En el cas de curriculum vitae, per a l’admissió i gestió de les candidatures i els processos de selecció i, si escau, posterior contractació.

En tots els casos, les dades personals recopilades seran utilitzats amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals i a aquelles derivades de l’execució de les relacions comercials i/o contractes terapèutics, mercantils, administratius, etc., en els quals FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE sigui part, així com de gestionar qualsevol queixa o reclamació legal, laboral o comercial.

Així mateix, podran ser utilitzats per a remetre’ls enquestes, qüestionaris i sol·licitar-los valoracions dels nostres serveis, atès que tal informació ens resulta de gran utilitat per a controlar la seva qualitat.

Tractarem les seves dades de contacte recollides a través de les seves cartes e emails, o formularis en aquest web, per a la gestió de les seves sol·licituds i consultes.

Dades de cookies: qualsevol ús de Cookies – o altres eines de seguiment – per part de la web o per proveïdors de serveis externs utilitzats per aquesta web tret que s’especifiqui el contrari, té el propòsit d’identificar a l’usuari i registrar les seves preferències per a fins a estrictament relacionats amb la prestació del servei sol·licitat per l’usuari, i són tractats en tot moment segons la nostra Política de Cookies.

Així mateix, FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE podrà utilitzar les seves dades per a facilitar-li informació sobre els nostres cursos, retirs, serveis, productes o informació de la Fundació. En qualsevol moment pot sol·licitar que no li contactem ni informem sobre els nostres serveis, així com que no revelem la seva informació a tercers amb aquesta finalitat, bé contactant amb nosaltres directament o bé, si escau, fent clic en el botó “donar-se de baixa” en els correus electrònics promocionals.

3.3 Formes de recollida de les dades

Generalment recopilem les seves dades personals directament de vostè. Recopilem la informació i dades personals que vostè ens facilita electrònicament, incloent-hi informació facilitada a través de la pàgina web, a través de les trucades telefòniques amb personal de FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, a través de la prestació dels nostres serveis i mitjançant formularis o qualsevol altre mitjà escrit o electrònic que vostè emplena.

Si recopilem informació personal sobre vostè de tercers, ho posarem en el seu coneixement i, en cas de ser necessari, sol·licitarem el seu consentiment a aquest tractament.

Si rebem informació o dades personals sobre vostè que no hem sol·licitat o que no és rellevant per a les finalitats abans indicades, destruirem o anonimitzarem la informació, tret que hàgim de conservar-la de conformitat amb la normativa vigent.

3.4 Què succeeix si vostè no facilita la seva informació i dades personals o no autoritza el seu tractament

Si vostè és un beneficiari dels serveis de la fundació, un client o un proveïdor, està en el seu dret de no facilitar-nos informació o dades personals, si bé en aquest cas podria esdevenir impossible la subscripció de qualsevol mena de contracte o la prestació dels serveis.

Si vostè és un/a empleat/a i no facilita informació o dades personals que són necessaris per al compliment d’obligacions i l’exercici de drets legals o reguladors, o bé per a l’execució d’un contracte de treball o de prestació de serveis per FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, o per a la satisfacció d’interessos legítims, en tal cas es podria veure impedida o afectada d’alguna manera la seva relació laboral amb FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE.

En el cas de dades de categoria especial, sempre serà sol·licitat el seu consentiment explícit, tret que el tractament sigui necessari per al compliment d’obligacions i l’exercici de drets específics del responsable del tractament o de l’interessat en l’àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social, sigui necessari per a protegir interessos vitals o es refereixi a dades que vostè hagi fet manifestament públics, així com per a la defensa enfront de reclamacions o per raons d’interès públic essencial, o bé per a fins de medicina preventiva o laboral, avaluació de la seva capacitat laboral, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

4. Legitimació per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats abans esmentades serà sempre alguna de les previstes per l’article 6 del Decret General de la CEE (i art. 6 del RGPD), és a dir:

Aquest Decret General o qualsevol altra norma eclesiàstica o estatal ho permet o ordena;
l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals;
el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament; el tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física; el tractament és necessari per a la realització de les funcions pròpies de l’Església Catòlica o de les potestats canòniques encomanades a les autoritats eclesiàstiques; el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un menor.

Si el tractament es referís a dades personals de categoria especial, estarà sempre fonamentat en alguna de les bases legals de l’article 11 del Decret General de la CEE i art. 9 del RGPD.

En els casos que fos necessari el consentiment per al tractament de les dades, aquest serà atorgat pel mateix interessat en el cas que aquest sigui major de 18 anys. Si fos menor d’aquesta edat, el consentiment serà atorgat pel titular de la pàtria potestat o la tutela del menor.

5. Durada del tractament de les dades personals

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir les finalitats descrites en aquesta política de privacitat o per a atendre qualsevol sol·licitud dels interessats, tret que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

El termini de custòdia dels expedients i qualsevol altra documentació terapèutica és el que es fixa en la normativa aplicable. No obstant això, tota aquella documentació i informació que pugui recollir-se en l’expedient i que no formi part específica d’aquesta atenció terapèutica serà destruïda per la Fundació en el moment en el qual el beneficiari l’indiqui o compleixi la seva comesa.

Les dades per a la gestió de la relació amb clients i proveïdors, inclosos aquells necessaris per a facturació i cobrament de serveis, seran conservats i podran ser tractats durant tot el temps que es prolongui la relació entre les parts i, posteriorment una vegada finalitzada la mateixa les dades seran conservades i podran ser tractats durant un mínim de cinc anys, si bé podran ser conservats i tractats durant un període superior si així és exigit per la legislació aplicable o existeix un període de prescripció superior d’eventuals responsabilitats derivades del contracte o relació.

Les dades la finalitat de les quals sigui l’enviament de comunicacions comercials o de màrqueting sobre els nostres productes o serveis seran conservats i podran ser tractats indefinidament, tret que vostè ens manifesti la seva voluntat en sentit contrari en algun moment.

En el cas de dades d’empleats, professionals o voluntaris aquests seran conservats i tractats mentre duri la relació laboral, professional o de voluntariat i durant almenys cinc anys després de la finalització d’aquesta. No obstant això, podran ser conservats i tractats durant un període superior si així és permès per la legislació aplicable o cal per a la defensa dels legítims interessos del Responsable del tractament. Per al cas de dades relacionades amb la seguretat i salut en el treball, aquests seran conservats durant un termini de deu anys després de la finalització de la relació laboral.

En el cas concret de sol·licituds d’ocupació i currículums vitae, seran conservats per un període d’un any, excepte indicació en contra per part de l’interessat.

Quan FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE tingui la consideració d’Encarregat del Tractament, de conformitat amb el Decret General de la CEE i el RGPD i una vegada completa la prestació contractual que va donar lloc a l’encàrrec del tractament, les dades personals hauran de ser destruïts o retornats al Responsable del Tractament, així com qualsevol suport o document en els quals consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament.

Com en el supòsit anterior, no procedirà la supressió de les dades per l’encarregat del tractament quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, i en aquest cas haurà de procedir-se a la devolució de les dades garantint el responsable del tractament aquesta conservació. Igualment s’estableix que l’encarregat de tractament conservi les dades bloquejades mentre puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el responsable del tractament.

Si desitja més informació sobre el temps de conservació d’alguna de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les adreces de correu electrònic incloses en aquesta Política de Privacitat.

6. Transferència de dades personals a tercers

Podríem compartir o revelar la seva informació personal a tercers per alguna de les raons abans esmentades. Tals tercers poden ser centres d’ensenyament, centres universitaris, així com els seus clients, assessors externs, proveïdors o subcontractistes (per exemple, servei postal, serveis de suport, etc.), en compliment de les relacions contractuals subscrites amb tals tercers, tant dins com fora de la UE/EEE. Així mateix, es podran comunicar les seves dades a tercers a conseqüència d’obligacions o requeriments legals, a jutjats, tribunals i administracions públiques en cas necessari, o a qualsevol altre tercer, persona o entitat a qui vostè ens hagi autoritzat.

Quan hàgim de transferir o comunicar les seves dades a tercers, mantindrem vigent el nostre compromís de salvaguardar les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en aquesta Política de Privacitat i prendrem totes les mesures i precaucions raonables per a assegurar que els tercers mantenen compromisos de confidencialitat i secret en relació amb la protecció de les seves dades personals. La transferència o comunicació de les seves dades personals es realitzarà sempre complint les obligacions legals i sobre la base d’acords de tractament de dades personals, amb la finalitat d’assegurar que les seves dades no són tractats per a cap altra finalitat de les clarament establertes i que es prenen les mesures de seguretat necessàries.

En el cas de transferències internacionals, sempre recaptarem el seu consentiment exprés per a transferir les seves dades personals a tercers localitzats fora del país en el qual hem recopilat les seves dades (si aplica), a excepció que la transferència estigui autoritzada o requerida per una llei, norma o tribunal.

No compartirem categories especials de dades personals relatives a vostè amb cap persona o entitat diferent de FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, els nostres empleats, col·laboradors de la FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, organismes de l’Estat i altres en compliment d’obligacions o requeriments legals, jutjats, tribunals i administracions públiques, o qualsevol altre tercer autoritzat per llei.

7. Emmagatzematge i seguretat de les seves dades personals

Emmagatzemem les seves dades personals en arxius en format paper o electrònics. Hem posat salvaguardes de conformitat amb el requerit per la normativa vigent per a protegir les dades personals que emmagatzemem d’usos indeguts, interferències i pèrdues, accessos no autoritzats, modificacions o divulgació.

FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE aplica mesures de seguretat tècnica com ara l’encriptació en aquells casos en els quals raonablement és possible. Així mateix, diferents sistemes com l’arxiu segur de documents originals o la limitació d’accés a dades personals a les persones adequadament autoritzades per a això permeten dotar de seguretat al tractament de les seves dades personals.

A més, FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE adopta les mesures raonables per a destruir de manera permanent totes les dades personals una vegada finalitzat el seu termini d’utilització de conformitat amb aquesta Política de Privacitat.

8. Drets relatius a les seves dades personals

FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE procura que la informació que conserva sobre vostè sigui precisa, actualitzada, completa i rellevant. No obstant això, vostè té dret a accedir a aquesta informació i corregir-la si fos incorrecta, imprecisa, desactualitzada o incompleta. Així mateix, pot retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals.

A més, si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat o desitja accedir o de qualsevol manera modificar o rectificar les seves dades personals, pot contactar amb nosaltres, enviant la seva comunicació a carrer de Santa Maria, 1, 08500 de VIC (Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a noemisuntlacrimae@gmail.com.

Quins drets li emparen amb relació al tractament de les seves dades?

Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-lo significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que els hi enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Quan respondrem a la seva sol·licitud?

Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

La seva sol·licitud requereix incloure una descripció detallada de les dades personals sobre els quals desitja exercir algun dels seus drets. Si efectivament comprovem que la informació necessita ser corregida, prendrem les mesures que siguin raonables i adequades per a la correcció sol·licitada i l’informarem. Procedirem a corregir o modificar la informació i a notificar a altres receptors de la informació si així ho requereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Poden existir circumstàncies per les quals hàgim de rebutjar una sol·licitud de correcció o modificació.

Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

On ha de dirigir-se per a l’exercici els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent-hi fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a FUNDACIÓ SUNT LACRIMAE, adreça Santa Maria, 1 08500 de VIC (Barcelona), o a través de noemisuntlacrimae@gmail.com

Vostè té dret a reclamar?

L’informem que si vostè presenta una sol·licitud per a l’exercici d’aquests drets i considera que no ha estat atesa adequadament per la nostra institució, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o, si escau, l’autoritat de control que en un futur decidís establir la Conferència Episcopal Espanyola, conforme a l’article 42 § 1 del Decret General i l’article 91.2 del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

9. Comunicacions electròniques.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació sobre la Fundació. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades preguem que ho faci de la forma a dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic noemisuntlacrimae@gmail.com.

10. Actualització de la nostra Política de Privacitat

Aquesta Política pot ser actualitzada, revisada o modificada en qualsevol moment, així com també la manera en el qual processem les seves dades personals. Sempre disposarem de la versió més actualitzada de la Política de Privacitat en la nostra pàgina web www.suntlacrimae.org, www.deldoloralagracia.org, www.grieftogracespain.org. Qualsevol actualització tindrà vigència des de la seva publicació.

11. Informació addicional

A petició de l’Usuari, a més de la informació continguda en aquesta Política de privacitat, se li podrà proporcionar informació addicional sobre tractaments específics, o la recopilació i processament de Dades Personals.

Per a més informació sobre privacitat en general, pot visitar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en www.aepd.es i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) en www.apdcat.gencat.cat.