Fundación Sunt Lacrimae

Política de salvaguarda

La teva seguretat, la nostra missió

La Fundació SUNT LACRIMAE promou la dignitat de cada persona i treballa pel benestar i la seguretat dels més vulnerables de la societat.

La seguretat de les persones vulnerables és una prioritat per a nosaltres.

Per tot això, adoptem un enfocament coordinat per protegir a totes les persones vulnerables que poden veure’s afectades per la nostra activitat. Vivim d’acord amb aquesta política de salvaguarda, la defensem en les nostres relacions amb tercers i esperem que qualsevol persona que es relacioni amb nosaltres s’atingui a aquests principis.

Què entenem per persones vulnerables?

 • Menors de 18 anys

 • Les persones majors de 18 anys que, per qualsevol motiu (discapacitat, edat, malaltia, context en el qual es troba o com a resultat de desigualtats socials o d’un altre tipus), és o pot ser incapaç de cuidar-se o protegir-se contra danys o explotació significatius.

Fundació SUNT LACRIMAE exigeix que en tota la nostra actuació es compleixin una sèrie d’obligacions destinades a gestionar els possibles riscos que puguin sofrir les persones vulnerables.

Per a això, ens hem dotat d’una política de salvaguarda que compleix amb els requisits que determinen les lleis civils, la normativa pròpia de l’Església catòlica, així com els estàndards internacionals aplicables. La nostra política de protecció i salvaguarda és treballada des de la nostra organització a partir dels quatre estàndards de Keeping Children Safe, reconeguts a nivell mundial.

Cada estàndard descriu els elements clau que s’han de desenvolupar per mantenir a les persones vulnerables fora de perill i enumera els requisits necessaris per complir amb aquests estàndards, que hem vingut a denominar les 4P (Polítiques, Persones, Procediments i Proactivitat):

La nostra política de salvaguarda

La Fundació SUNT LACRIMAE té una política de salvaguarda que descriu detalladament com ens comprometem a prevenir i respondre adequadament als danys que puguin produir-se a persones vulnerables. La nostra política la pot trobar aquí

 • El nostre compromís és la tolerància zero cap a l’abús de qualsevol mena i estem compromesos a impedir que algú pugui treballar amb persones vulnerables si això planteja un risc inacceptable.

 • La política ha estat aprovada per l’òrgan de govern de la Fundació i s’aplica a tot el personal, voluntaris, participants de les nostres activitats i/o beneficiaris de la Fundació.

 • La direcció té la responsabilitat específica de supervisar la implementació de la política en la Fundació.

Persones

La Fundació SUNT LACRIMAE ha donat responsabilitats i expectatives clares al seu personal i col·laboradors i els dona suport perquè comprenguin i actuïn d’acord amb elles. De manera particular:

 • Totes les persones vinculades a la Fundació saben com protegir les persones vulnerables i com desenvolupar i mantenir les actituds, competències i coneixements necessaris per a la seva protecció.
 •  Proporciona capacitació de salvaguarda per a tot el personal, els contractistes, voluntaris, membres de l’òrgan de govern, etc.
 • Posseeix un codi de conducta propi, uns valors i unes polítiques estrictes en matèria de protecció de persones vulnerables i de reacció primerenca davant possible incidents.
 • El procés de selecció i contractació de personal compta amb fortes mesures de protecció organitzacional.
 • Els contractes de treball i amb voluntaris i altres col·laboradors contenen disposicions per a l’acomiadament o suspensió per a qualsevol empleat/col·laborador que incompleixi la política de salvaguarda.
Procediments

La Fundació SUNT LACRIMAE ha creat un entorn segur a través de la implementació d’uns estrictes procediments que permeten al personal, voluntaris, òrgans de govern, beneficiaris i altres persones informar sobre qualsevol preocupació de salvaguarda i prendre les oportunes mesures a temps. A més:

 • La Fundació es compromet a vetllar que les violacions de les lleis civils i canòniques es denunciïn a les autoritats competents.
 • Dur a terme de manera periòdica una avaluació de riscos de totes les activitats que desenvolupa per garantir que els protocols vigents són suficients per a la salvaguarda de les persones vulnerables i per adaptar-los en cas que requereixin millora.
 • La Fundació realitza periòdicament exercici de mapatge per reunir informació sobre les modificacions de les disposicions legals i els estàndards de protecció de les persones vulnerables amb la condició d’incorporar-les als seus processos de funcionament.
 • Les mesures de protecció són transversals a la Fundació de tal forma que són un element fonamental en tots els processos i sistemes existents (planificació estratègica, creació de pressupostos, contractació de personal, gestió de programes, monitoratge i avaluació, acords amb socis i benefactors, etc.)
 • La fundació compta amb un procediment de denúncia i resposta a incidents i preocupacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de les activitats de la Fundació (veure aquí).
Proactivitat

La Fundació SUNT LACRIMAE supervisa i revisa activament les seves mesures de protecció organitzacional, fent públics aquests processos i rendint comptes de les actuacions que duu a terme per a la salvaguarda de les persones vulnerables. En particular:

 • Existeix la figura d’un delegat de Salvaguarda (salvaguarda@deldoloralagracia.org) encarregat de l’impuls, la formació, la implementació, la verificació, la revisió i la rendició de comptes en l’aplicació de les polítiques de salvaguarda.
 • El personal de la Fundació amb responsabilitats assignades per a la protecció de persones vulnerables té accés a assessorament en cas que sorgeixin problemes o incidents i és capaç d’oferir fonts de suport per a aquestes persones vulnerables i les seves famílies.
 • Fer públics, almenys una vegada a l’any a l’Informe Anual de la Fundació, els aspectes més rellevants en matèria de salvaguarda de persones vulnerables.
 • Les polítiques i procediments són revisats de manera regular i avaluats, almenys cada tres anys.
Som aquí per ajudar

La Fundació SUNT LACRIMAE està fent tot el possible per tractar de garantir un entorn segur per a qualsevol persona que es relacioni amb nosaltres. Per aquesta raó estem constantment reavaluant els nostres processos i la nostra actuació per millorar en la consecució d’aquesta finalitat. Estem oberts a qualsevol aportació o proposta de millora de qualsevol persona que pugui ajudar a la nostra entitat.

Som també conscients de les nostres febleses i que, a vegades, poden produir-se errors i fallades en els nostres sistemes de detecció, per la qual cosa obrim aquesta via de comunicació amb qualsevol que vulgui denunciar, informar o posar en el nostre coneixement qualsevol fet rellevant. Tota informació que rebem serà tractada conforme als estàndards de la nostra política de salvaguarda, garantint la màxima protecció de la persona que ens ha informat.

No ho dubtis, si desitges més informació sobre aquest tema o que t’ajudem, posa’t en contacte amb el nostre equip avui mateix.